Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady: korzystania ze sklepu internetowego "Prezenty Premium", składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym "Prezenty Premium", dostarczania zamówionych produktów klientowi, uiszczania przez klienta opłat za zakupione produkty, uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 1. Dostępny pod adresem www.prezentypremium.pl sklep internetowy "Prezenty Premium" prowadzony jest przez Munera sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 62 lok 85, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000707138. Kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł opłacono w całości. Spółka Munera posiada numer REGON 368875087 oraz NIP 7010781356.
 2. Sklep internetowy "Prezenty Premium" prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej www.prezentypremium.pl, zamówienia mogą być składane również telefonicznie bądź e-mailem.
 3. Przedmiotem transakcji w internecie są produkty przedstawione na stronie www.prezentypremium.pl.
 4. Wszystkie Produkty prezentowane w sklepie internetowym "Prezenty Premium" są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu "Prezenty Premium", składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 6. Ceny towarów prezentowanych na stronie www.prezentypremium.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Ceną wiążąca dla stron transakcji jest kwota znajdująca się przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.
 7. Kontakt ze sklepem "Prezenty Premium" jest możliwy telefonicznie pod numerami telefonów: 518-486-074 i 508-534-037 w dni powszednie w godz. 9:00 do 19:00, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres e-mail: biuro@prezentypremium.pl.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają na celu zagwarantowanie uprawnień służących Klientowi, w szczególności nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta będącego konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Do umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego "Prezenty Premium" stosuje się przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.§ 2.  REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym "Prezenty Premium" za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub poczty elektronicznej (adresy dostępne na www.prezentypremium.pl) przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Potwierdzenie przez sprzedawcę przyjęcia oferty kupna kupującego następuje drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu "Prezenty Premium" nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, kupujący jest informowany bezzwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji kupujący otrzymuje zwrot całej zapłaconej sprzedawcy kwoty.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 6. W przypadku wyboru opcji przelewu na konto bankowe, lub płatności przez serwis transakcyjny Dotpay.pl czas realizacji zamówienia jest liczony od daty zaksięgowania środków pieniężnych na konto sprzedawcy.
 7. W przypadku płatności przelewem wpłaty należy dokonać na konto bankowe sklepu "Prezenty Premium" najpóźniej w terminie 7 dni od daty potwierdzenia złożonego zamówienia przez sklep. Jeśli w ciągu 7 dni brak uiszczenia płatności, zamówienie zostaje anulowane.
 8. Przy realizacji każdego zamówienia sprzedawca wystawia dowód zakupu.
 9. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej www.prezentypremium.pl.
 10. Anulowanie zamówienia przez Klienta możliwe jest telefonicznie lub e-mailowo, w godzinach pracy sklepu. Nie istnieje możliwość anulowania zamówienia dotyczącego towarów, które zostały już wysłane.
 11. W przypadku sporu pomiędzy sklepem, a konsumentem, konsumentowi służy uprawnienie do polubownego rozstrzygnięcia sporu poprzez: wystąpienie do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta; wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; wystąpienie do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego; mediację; Konsument jest nadto uprawniony do uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze sprzedawcą w Federacji Konsumentów.
 12. Każdy Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, na zasadach opisanych w dalszej części regulaminu.§ 3. DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej sklepu liczony jest w dniach roboczych od momentu zarejestrowania wpłaty na koncie bankowym firmy.
 2. W dniu wysłania towaru do klienta, przekazywana jest na adres poczty elektronicznej klienta informacja, potwierdzająca nadanie przesyłki przez sprzedawcę.
 3. Istnieje możliwość wysyłki przesyłki za granicę. Informacje o kosztach przesyłki poza granice Polski udzielane będą w odpowiedzi na zapytania drogą e-mailową.
 4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę (przy dostawcy) w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 5. W przypadku nieobecności klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do sklepu internetowego przez dostawcę, sprzedawca skontaktuje się z klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z klientem termin i koszt dostawy.
 6. Przy każdym produkcie podany jest przewidywany czas wysyłki. W przypadku płatności przelewem lub on-line, jest to czas od zaksięgowania wpłaty do chwili wysłania towarów. W przypadku płatności przy odbiorze, jest to czas liczony od momentu złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów. Podany czas uwzględnia jedynie dni robocze. Przy zakupie większej ilości produktów, czas wysyłki całego zamówienia dopasowany jest do produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 7. Sklep "Prezenty Premium" nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie przesyłki spowodowane podaniem błędnego lub niepoprawnego adresu dostawy przez Klienta.
 8. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.§ 4. GWARANCJE, REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie "Prezenty Premium" objęte są gwarancją producenta. Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta i różna u poszczególnych producentów.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na adres Munera sp. z o.o., ul. Marszałkowska 62 lok 85, 00-545 Warszawa, po wcześniejszym kontakcie z Biurem Obsługi Klienta sklepu Prezenty Premium pod numerem telefonu 518-486-074, 508-534-037 lub adresem e-mail biuro@prezentypremium.pl. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem lub od momentu kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.
 3. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego "Prezenty Premium" przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres biuro@prezentypremium.pl lub Munera sp.z o.o. ul. Marszałkowska 62 lok 85, 00-545 Warszawa.
 4. Zwrot świadczeń: w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Munera sp. z o.o. ul. Marszałkowska 62 lok 85, 00-545 Warszawa.
 5. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu lub produktów stanowiących przedmiot umowy, od której odstąpił.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, jeśli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności (koszt produktu wraz z kosztem dostawy zakupionego towaru do Klienta).
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
 9. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia, wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk (bezpośredni link do regulaminu: ).
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi - na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar - wydruku faktury VAT.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej sklepu.
 5. Oferta prezentowana na stronach internetowych www.prezentypremium.pl może nie stanowić odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.
 6. Rzeczywista kolorystyka niektórych produktów może odbiegać od przedstawionej na stronie "Prezenty Premium".

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.01.2018 r.